فلاپ

دریچه تخلیه

کاربرد : جلوگیری از ورود اجسام خارجی به خطوط لوله