شیر هوا رزوه ای

شیر هوا رزوه ای

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک