شیر هوا

شیر هوا رزوه ای

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا دوجت

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا دو روزنه

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه کوچک

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک

شیر هوا روزنه بزرگ

تخلیه و ورود هوا به لوله به صورت اتوماتیک