خدمات پس از فروش

تامین قطعات و تعمیر شیر آلات تا ده سال از تاریخ فروش جز تعهدات شرکت مهاب آب ایرانیان می باشد

شیر آلات صنعتی مهاب آب ایرانیان در راستای خدمت به مصرف کنندگان محصولات خویش واحد خدمات پس از فروش خود را با حضور کارشناسان مجرب ومتعهد پایه گذاری کرده است درصورت بروز مشکلات احتمالی در محصولات این مجموعه طبق شرایط  ذیل در خدمت مصرف کنندگان عزیز می باشد.

 

شرایط خدمات پس از فروش : برای استفاده بهترودوام بیشترمحصولات این شرکت به نکات زیرتوجه فرمایید :

خدمات پس از فروش  ازتاریخ فاکتور فروش ده سال است..

نصب شیرالات توسط افراد فنی ومجرب وبا استفاده ازابزار مناسب صورت پذیرد.

در خطوط  نصب شیرالات قطع و وصل از شیر صافی استفاده نمایید در غیر این صورت آسیبهای احتمالی شامل ضمانت نامه نمی گردد.

فاکتور فروش بایستی ممهور به مهر و امضاء فروشنده وتاریخ فروش باشد در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.

ضمانت نامه هیچ گونه تعهدی برای فروشگاه دار نداشته و تعهد اجرای گارانتی وخدمات پس از فروش بر عهده شرکت و نمایندگان فروش بوده وصرفا” به منزله صدق زمان و مکان فروش میباشد.

 

خدمات گارانتی درشرایط ذیل قابل اجرا نمی باشد :

تعویض متعلقات شیر
نصب غیر صحیح
استفاده شیر برای مواردی غیر از آب
ضربه خوردن ودفرمه شدن
شکستن متعلقات شیر براثر حمل یا نصب غیرمناسب
حرارت دیدن وسوختن شیر
عمل نکردن به دستورالعمل های نصب